0

Stosowanie rozporządzenia w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej

funkcjonowanie bocznic kolejowych

Z końcem listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie 2017/2177 w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją.
Celem tego rozporządzenia jest określenie, w miarę szczegółowo, zasad dostępu do OIU. Jest to bardzo istotne rozporządzenie, na które powinni zwrócić szczególną uwagę użytkownicy bocznicy zarządzający jednocześnie obiektami infrastruktury usługowej.

Podstawowe regulacje dotyczące wszystkich OIU znajdują się przede wszystkim w dyrektywie 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz w ustawie o transporcie kolejowym. Przepisy rozporządzenia, jakkolwiek są bardziej szczegółowe, to nie znajdą zastosowania do wszystkich obiektów. Przewidziane zostały możliwości zwolnienia ze stosowania określonych przepisów.

Rozporządzenie 2017/2177 przewiduje, że na sieci kolejowej mogą funkcjonować OIU zarówno o mniejszym jak i większym znaczeniu dla rynku (przewoźników kolejowych). Wobec tego przewidziano możliwość zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów tego rozporządzenia.
W celu uzyskania takiego zwolnienia konieczne będzie wystąpienie do Prezesa UTK z wnioskiem określającym, z zastosowania których przepisów, operator OIU chce być zwolniony. Jeżeli Prezes UTK uzna, że OIU nie ma znaczenia strategicznego dla funkcjonowania rynku, będzie mógł wydać stosowną decyzję.

Przepisy dyrektywy i ustawy mają charakter bezwzględnie obowiązujący i Prezes UTK nie może zwolnić z ich stosowania.

Zakres możliwego zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów wynika z art. 2 rozporządzenia 2017/2018.

Przede wszystkim operatorzy obiektów infrastruktury usługowej, które są przeznaczone wyłącznie na własny użytek operatorów kolei zabytkowych, mogą wystąpić o zwolnienie ze stosowania wszystkich przepisów.

Prezes UTK może zdecydować o zwolnieniu operatorów obiektów infrastruktury usługowej, którzy eksploatują następujące obiekty infrastruktury usługowej lub świadczą następujące usługi:
— obiekty infrastruktury usługowej lub usługi, które nie mają żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku usług transportu kolejowego, w szczególności jeżeli chodzi o poziom wykorzystania obiektu, rodzaj i wielkość przewozów, na które mogą mieć wpływ oraz rodzaj usług oferowanych w obiekcie,

— obiekty infrastruktury usługowej lub usługi, które są eksploatowane lub świadczone w warunkach konkurencyjnego rynku, gdzie różni konkurenci świadczą podobne usługi,

— obiekty infrastruktury usługowej lub usługi, w przypadku, gdy stosowanie niniejszego rozporządzenia może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku obiektów infrastruktury usługowej.
Operatorzy obiektów infrastruktury usługowej, o których mowa w ust. 2, mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze stosowania wszystkich lub niektórych przepisów niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem przepisów art. 4 ust. 2 lit. a)–d) i lit. m) oraz art. 5.

Procedura koordynacyjna i dostęp do obiektów a infrastruktura prywatna

Oprócz możliwości zwolnienia z określonych przepisów, rozporządzenie precyzuje na czym polega procedura koordynacyjna, stosowana wówczas, gdy dwóch lub więcej przewoźników będzie zamierzało skorzystać z usług świadczonych w obiekcie, a cała zdolność przepustowa zostanie już wykorzystana.

Ponadto w rozporządzeniu znajdziemy istotną informację, o tym, w jaki sposób skorzystać z obiektu infrastruktury usługowej, jeżeli dojazd do tego obiektu może odbywać się wyłącznie po infrastrukturze prywatnej. Motyw 6 rozporządzenia przewiduje, że w celu dojazdu do obiektu infrastruktury usługowej, konieczny jest przejazd przez prywatny tor boczny lub bocznicę, operator obiektu infrastruktury usługowej powinien dostarczać informacje na temat tego prywatnego toru bocznego lub bocznicy. Informacje te powinny umożliwić wnioskodawcy zrozumienie, z kim należy się skontaktować w celu złożenia wniosku o dostęp do tej linii zgodnie z art. 10 dyrektywy 2012/34/UE.

Więcej o tym zagadnieniu przeczytacie w książce Funkcjonowanie bocznic kolejowych, która niebawem będzie dostępna.

funkcjonowanie bocznic kolejowych

funkcjonowanie bocznic kolejowych

Dostęp do rozporządzenia 2017/2177

rozporzadzenia-2017-2177

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.