9

Obowiązki użytkownika bocznicy kolejowej – zgłoszenie danych do rejestru infrastruktury (RINF)

Rejestr Infrastruktury RINF

Otrzymuję ostatnio sporo zapytań od różnych przedsiębiorców działających w branży kolejowej, w tym od użytkowników bocznic kolejowych. Dotyczą one, między innymi, spraw związanych obowiązkami użytkownika bocznicy kolejowej, świadectwem bezpieczeństwa czy też bieżącej eksploatacji bocznicy kolejowej.
W tym wpisie wspominam o jednym z obowiązków, jaki ciąży na użytkowniku bocznicy kolejowej, Mianowicie chodzi o obowiązek przekazania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego określonych danych dotyczących bocznicy kolejowej, które są publikowane w rejestrze infrastruktury (RINF – Register of Infrastructure).

Co to jest RINF?

RINF czyli rejestr infrastruktury prowadzi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Rejestr zawiera dane, które umożliwiają identyfikację bocznic kolejowych. Tak jak wspomniałem wcześniej, użytkownicy bocznic kolejowych są zobowiązani do przekazywania Prezesowi UTK danych, które powinny znaleźć się w rejestrze. RINF jest prowadzony w formie elektronicznej i aktualizowany przez Prezesa UTK co najmniej raz na trzy miesiące.
Celem RINF jest zapewnienie przejrzystości w odniesieniu do charakterystyk sieci kolejowej. Informacje zawarte w rejestrze są wykorzystywane, między innymi, przy projektowaniu nowych pociągów, wspieraniu oceny kompatybilności pociągów z trasami przed rozpoczęciem eksploatacji.

Co użytkownik bocznicy powinien zgłosić do RINF?

Dane, które użytkownik bocznicy kolejowej powinien zgłosić do Rejestru infrastruktury określa załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie krajowego rejestru infrastruktury. Pomocna będzie także decyzja wykonawcza Komisji w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej i uchylająca decyzję wykonawczą 2011/633/UE.
Dane, które powinny zostać zgłoszone do RINF, to między innymi:

 • nazwa użytkownika bocznicy kolejowej;
 • kod identyfikujący bocznicę kolejową;
 • wskazanie czy bocznica kolejowa należy do części sieci transeuropejskiej;
 • całkowitą długość bocznicy kolejowej lub toru postojowego;
 • urządzenia stacjonarne służące do obsługi pociągów znajdujące się na bocznicy kolejowej.

Przekazywanie danych do rejestru infrastruktury

Procedura przekazywania danych do rejestru infrastruktury polega na wypełnieniu w formie tradycyjnej lub elektronicznej formularza i przesłaniu go do Prezesa UTK. Dane powinny zostać przekazanie Prezesowi UTK w terminie jednego miesiąca od dnia dopuszczenia do eksploatacji tych elementów, których dane powinny znaleźć się w RINF. Podobna procedura obowiązuje w przypadku zarówno zmiany danych lub likwidacji zarejestrowanej infrastruktury. Sprowadza się to do wypełnienia stosownego formularza i poinformowania Prezesa UTK w terminie jednego miesiąca.

Podsumowanie

Rejestr infrastruktury kolejowej (RINF) dotyczy zarówno zarządców infrastruktury jak i użytkowników bocznic. Właściwie z punktu widzenia zarządców infrastruktury zgłoszenie do rejestru jest bardziej uzasadnione niż z punktu widzenia użytkownika bocznicy kolejowej. Oczywiście bocznice kolejowe są elementami infrastruktury kolejowej, jednakże to na „typowej” infrastrukturze kolejowej mamy do czynienia z takimi rzeczami jak chociażby ETCS czy łączność radiowa GSM-R. To raczej te elementy są istotne z punktu widzenia wspomnianego projektowania nowych pociągów. Niestety unijny oraz krajowy ustawodawca postanowił inaczej. Dlatego użytkowników bocznic kolejowych czekają nowe obowiązki.

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

9 Comments

 1. I tu z podsumowaniem zgadzam się całkowicie. Nowy obowiązek jest dla właściciela bocznicy kompletnie bezcelowy i rozbudowujący i tak rozdmuchaną biurokrację kolejową.
  P.s. Od kiedy ma to obowiązywać właścicieli bocznic?

  • Panie Marku, dziękuję za komentarz 🙂
   RINF obowiązuje użytkowników bocznic właściwie już. Dokładnie od 31 marca 2014 r.
   Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej i uchylająca decyzję wykonawczą 2011/633/UE dane dotyczące prywatnych bocznic oddanych do eksploatacji przed wejściem w życie dyrektywy 2008/57/WE gromadzi się i umieszcza w rejestrze infrastruktury zgodnie z krajowym planem wdrażania, nie później niż do dnia 16 marca 2019 r.

 2. Dlaczego użytkownik bocznicy ma zgłaszać infrastrukturę kolejową bocznicy której właścicielem jest inny podmiot gospodarczy. Przy odrobinie chęci współpracy jest to możliwe. Ale gdy właściciel bez udziału użytkownika bocznicy np. likwiduje tory, rozjazdy, przejazdy, kozły oporowe itd. itd. to RINF mija się z celem. W tym wypadku dane do rejestru powinien zgłaszać właściciel.

  • Panie Bogdanie, dziękuję za komentarz. Przyznam szczerze, że trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, że właściciel nieruchomości, na której jest bocznica wbrew woli użytkownika tejże bocznicy, likwiduje infrastrukturę.
   Do eksploatacji bocznicy wymagany jest tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowana jest bocznica. W sytuacji, o której Pan mówi najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem byłaby umowa dzierżawy. Będąc stroną umowy dzierżawy, jako dzierżawca, mam prawo używać danej rzeczy i pobierać z niej pożytki. Wydzierżawiający nie ma prawa ingerować w wydzierżawioną rzecz w sposób w jaki Pan opisał.
   Jeżeli wydzierżawiający (właściciel) likwiduje infrastrukturę, z której korzysta dzierżawca, to dochodzimy do dosyć absurdalnych wniosków. W takiej sytuacji powinno doprowadzić się do wygaszenia umowy dzierżawy i tym samym zaprzestania bycia użytkownikiem danej bocznicy kolejowej.

   Odnosząc się już do Pańskiego pytania dlaczego to na użytkowniku ciąży ten obowiązek. Otóż to użytkownik (zarządca infrastruktury) wie jaką ma infrastrukturę kolejową. Właściciel tej nieruchomości, na której znajduje się bocznica kolejowa, a niebędący użytkownikiem bocznicy, wcale takiej wiedzy mieć nie musi.

   Chyba, że właściciel nieruchomości (bocznicy) również jest użytkownikiem bocznicy i np. drugi podmiot jest współużytkownikiem bocznicy. Wówczas potrzebna jest współpraca.

 3. Dziękuję za odpowiedź. Nie do końca się zrozumieliśmy. Mamy umowę dzierżawy (inna sprawa to konstrukcja tej umowy). ale tu chodzi o to, że właściciel likwiduje, przebudowuje, zmienia części infrastruktury bez udziału użytkownika bocznicy, zatrudniając do tego firmy z zewnątrz, o których nawet nie wiemy czy mają odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót kolejowych i od których odbioru końcowego robót dokonuje ktoś inny.
  W tym przypadku jednak właściciel wie lepiej co ma, jakie ma plany, co będzie zmieniał, likwidował, przebudowywał i jednak dobrze by było gdyby on był odpowiedzialny przed UTK za dane przekazywane do rejestru infrastruktury. Wiem że jest to niezdrowa sytuacja ale niestety jest.
  Pan Panie Jakubie w odpowiedzi z dnia 05.10.2016r. napisał jak powinno być, a ja napisałem jak jest „na gruncie”. Myślę że jest to jeden z wielu problemów z jakimi muszą się borykać użytkownicy bocznic nie będącymi jednocześnie właścicielami infrastruktury. Jednak Ustawa o transporcie powinna poza zarządcą infrastruktury, przewoźnikiem i użytkownikiem bocznicy obowiązywać WŁAŚCICIELA infrastruktury, co rozwiązało by kwestię odpowiedzialności za między innymi kwestię RINF.
  Pozdrawiam 🙂

  • Panie Bogdanie, ciężko jest dostosować przepisy, które wprost pasowałyby do każdej sytuacji. Tak jak Pan pisze, w tym przypadku właściciel wie lepiej co ma na gruncie, ale nie musi być to regułą. To właśnie użytkownik bocznicy powinien być tym, który jest odpowiedzialny za kwestię RINF. A w opisywanej przez Pana sytuacji konieczne jest „zgranie” ze sobą dwóch elementów. Umowy dzierżawy i obowiązków użytkownika w tym kwestii RINF. Pozdrawiam 🙂

  • Zgodnie z decyzją w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej i uchylająca decyzję wykonawczą
   2011/633/UE, dane dotyczące bocznic powinny zostać umieszczone w RINF do dnia 16 marca 2019 r.

 4. Witam. Odświeżę trochę temat. Mam takie wątpliwości. Jak się ma oprócz obowiązku, zasadność zgłaszania informacji do RINF, wobec nowego kształtu Ustawy o tk,, w zakresie nadania statusu bocznicom kolejowym? Intencją ustawodawcy było, aby rejestr RINF z założenia służył dostarczaniu przewoźnikom informacji o parametrach technicznych infrastruktury kolejowej w związku z uruchamianymi przez nich przewozami po tej infrastrukturze. Zastanawiam się po co UTK ma gromadzić i przetwarzać informacje o infrastrukturze, która nie służy do udostępniania na zasadach rynkowych – np. infrastruktura prywatna (nieudostępniana) ?

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.