0

Kary nakładane przez UTK

Część z moich czytelników wie, że aktualnie pracuję nad książką pt. Funkcjonowanie bocznic kolejowych. Obecnie książka jest w korekcie, po wprowadzeniu poprawek powinna trafić do druku. Zainteresowani jej kupnem mogą już składać zamówienia, wystarczy że prześlą mi maila. Więcej informacji na temat książki, spis treści i zamówienia znajdują się na stronie www.prawokolei.pl/ksiazka

Jeden z rozdziałów książki dotyczy kar nakładanych przez Prezesa UTK, między innymi, na użytkowników bocznic kolejowych. Mówiąc precyzyjniej, możliwości nałożenia kary, czy też z tytułu jakich naruszeń przepisów ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK może nałożyć karę pieniężną.

Kluczowy art. 66

Jednym z przepisów ustawy o transporcie kolejowym, z którym powinni bliżej zapoznać się użytkownicy bocznic kolejowych, jest przepis art. 66. W tym przepisie został zawarty katalog kar, którym podlegają podmioty funkcjonujące na rynku kolejowym, czyli przewoźnicy, zarządcy infrastruktury, użytkownicy bocznic kolejowych.

Kara pieniężna nie może zostać nałożona w sposób dowolny. Jest ona właściwie ostatnim etapem, który poprzedzają kontrola oraz postępowanie administracyjne prowadzone przed Prezesem UTK.

Katalog naruszeń, za które może zostać nałożona kara pieniężna został wymieniony w ust. 1 przywołanego przepisu. Warto mieć na uwadze, że w przypadku dopuszczenia się kilku naruszeń prawa, Prezes UTK będzie upoważniony do prowadzenia odpowiedniej liczby postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia kary.

Maksymalna wysokość kary

Ustawa o transporcie kolejowym przewiduje również wytyczne w zakresie wysokości nałożenia kary. Przede wszystkim są to 2% przychodu osiągnięte w roku poprzednim, tj. tym który poprzedza rok nałożenia kary.

Jednakże ustalając wysokość kary Prezes UTK powinien wziąć pod uwagę zakres naruszenia przepisu, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe. Warto zwrócić uwagę, że sformułowanie „zakres naruszenia przepisu” jest nieprecyzyjne i budzi wątpliwości w jaki sposób dokonać takiego stopniowania. Należy jednak podzielić pogląd wyrażony przez innych prawników, że powinno się tu wziąć pod uwagę stopień zagrożenia dla dóbr prawem chronionych, intensywność naruszeń, okoliczności popełnienia deliktu, długość okresu bezprawnego działania lub zaniechania podmiotu.

Katalog naruszeń

a) wykonywanie przewozów na drodze kolejowej, której zarządca nadał status infrastruktury nieczynnej,
b) nienadanie drodze kolejowej wykorzystywanej wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub zarządcy statusu infrastruktury prywatnej;
c) eksploatowanie drogę kolejową bez wymaganego świadectwa bezpieczeństwa
d) niezapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania aplikantów,
e) niedokonanie modyfikacji odmowy albo nie cofnął odmowy rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej zgodnie z wytycznymi określonymi przez Prezesa UTK w decyzji
f) nieopublikowanie regulaminu sieci w terminie lub nie uwzględnił w nim wszystkich wymaganych elementów,
g) nieprzekazanie Prezesowi UTK w terminie projektu cennika
h) niezgłoszenie PKBWK i Prezesowi UTK wbrew obowiązkowi o zaistniałym poważnym wypadku, wypadku lub incydencie,
i) nieprzekazanie oświadczeń dotyczących czasu pracy maszynistów

W razie niezwłocznego usunięcia naruszenia prawa, Prezes UTK jest zobowiązany do odstąpienia od nałożenia kary.

Książka Funkcjonowanie bocznic kolejowych

Więcej na ten temat przeczytasz w książce Funkcjonowanie bocznic kolejowych do zakupu której gorąco Cie zachęcam. Jest to pierwsza książka poruszająca kompleksowo zagadnienia związane z funkcjonowaniem bocznic kolejowych, zarówno od strony prawnej, jak i technicznej.

Więcej na ten temat znajdziesz na stronie www.prawokolei.pl/ksiazka

funkcjonowanie bocznic kolejowych

funkcjonowanie bocznic kolejowych

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.