0

COVID-19 a opłaty i rekompensaty

COVID-19 a opłaty i rekompensaty
W ostatnim czasie jesteśmy zasypywani zmianami w prawie, które powstały w związku z pandemią COVID-19. Sytuacja jest oczywiście poważna i nie można jej w żaden sposób bagatelizować, aczkolwiek niektóre zmiany mogą wydawać się albo daleko idące, albo trudne do zrozumienia już na etapie czytania kolejnych projektów ustaw.
W ostatni piątek trafiłem na ciekawy projekt ustawy nowelizujący ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jest to projekt istotny z punktu widzenia przewoźników pasażerskich, a także organizatorów transportu czy w końcu zarządcy infrastruktury. Dokładnie chodzi o 31 przewoźników, którzy posiadają aktywną licencję na wykonywanie kolejowych przewozów osób.
Zgodnie z projektem pasażerscy przewoźnicy kolejowi będą zwolnieni z ponoszenia opłat za dostęp do infrastruktury. To zwolnienie ma obowiązywać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu i będzie dotyczyło tych przewoźników kolejowych, którzy wykonywali przewozy osób, w okresie przynajmniej 3 miesięcy, przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.
Zgodnie z propozycją zwolnienie z opłat ma nastąpić na podstawie oświadczenia zarządcy o zwolnieniu z obowiązku płacenia w terminie do 20 dnia miesiąca po miesiącu, którego oświadczenie dotyczy z tym zastrzeżeniem, że pierwsze oświadczenie obejmuje okres od początku trwania stanu zagrożenia epidemicznego do końca miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia. Co ważne, uiszczona już opłata nie przepadnie, a zostanie zaliczona na poczet zaległości lub opłat, które przewoźnik będzie ponosił w przyszłości.
Z projektu wynika jednoznaczne, że zwolnienie z opłat dotyczy przewoźników pasażerskich, gdyż zdaniem autorów to one odczuły najbardziej wpływ pandemii na swoją działalność, która stała się wręcz nierentowna.
Jednocześnie zarządy infrastruktury kolejowej, w szczególności PKP PLK, staną przed trudnym zadaniem, wynegocjowania umowy z ministrem infrastruktury, na podstawie której zostanie wypłacona rekompensata.
Ponadto przewoźnicy kolejowi, wykonujący przewozy o charakterze użyteczności publicznej, będą uprawnieni do otrzymania rekompensaty od organizatora publicznego transportu zbiorowego. Rekompensata będzie wypłaca na wniosek i będzie dotyczyła okresu trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz okresu 30 dni następujących po ich odwołaniu, z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
Warto zaznaczyć, że projekt dotyczy również połączeń autobusowych, a jest to informacja ważna z punktu widzenia organizatorów transportu publicznego, których w ocenie skutków regulacji wskazano aż 2808.

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.