0

Zasady utrzymania wagonów towarowych

Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych

W swoim pierwszym wpisie na blogu prawokolei.pl stwierdziłem, że w sektorze transportu kolejowego najważniejszymi zagadnieniami są bezpieczeństwo i regulacja. Właściwie wszystkie kolejne wpisy dotyczyły tych dwóch kwestii. Było tak chociażby w przypadku licencjonowania przewoźników kolejowych, ich wiarygodności, czy też prawidłowego eksploatowania bocznic kolejowych, czyli głównie spełniania wymagań przez użytkowników bocznic kolejowych, takich jak konieczność uzyskania świadectwa bezpieczeństwa.Niniejszy wpis, podobnie jak poprzednie dotyczy spraw związanych z bezpieczeństwem oraz regulacją transportu kolejowego. Dotyczy on zarówno przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej oraz tzw. podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM – Entity in Charge of Maintenance). Wpis dotyczy wymagań jakie muszą zostać spełnione, aby móc utrzymywać wagony towarowe. To utrzymanie wagonów towarowych związane jest z zapewnieniem bezpiecznego ich poruszania się po sieci kolejowej.

Kto może być podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie?

Aby wagony towarowe poruszały się w bezpieczny sposób po sieci kolejowej muszą być utrzymywane w odpowiedni sposób przez uprawnione do tego podmioty. Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie jest przedsiębiorca, który utrzymuje w odpowiednim stanie technicznym wagony towarowe eksploatowane przez przewoźników kolejowych. W tym przypadku zarządcy infrastruktury kolejowej są traktowani na tych samych zasadach jak przewoźnicy, gdyż mogą posiadać tabor kolejowy do wykonywania przewozów technologicznych. Utrzymanie wagonów towarowych powinno być zgodne z dokumentacją dotyczącą utrzymania danego pojazdu, w szczególności zgodnie z obowiązującymi technicznymi specyfikacjami interoperacyjności – TSI. Samo utrzymywanie wagonów odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem (zarządcą) a podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie. Postanowienia tej umowy powinny być zgodne z systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS) tych podmiotów. Koniecznie jest aby przewoźnik (zarządca) poinformował podmiot odpowiedzialny za utrzymanie o obowiązującym systemie zarządzania bezpieczeństwem.

WAŻNE: Każdy pojazd przed dopuszczeniem do eksploatacji musi mieć przypisany podmiot odpowiedzialny utrzymanie.

Procedura uzyskania certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie

Podmiot zainteresowany uzyskaniem uprawnień podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie powinien spełnić szereg wymagań wynikających, między innymi, z ustawy o transporcie kolejowym oraz uzyskać certyfikat, który wydaje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Prezes UTK będący krajową władzą bezpieczeństwa i regulatorem rynku kolejowego dokonuje oceny zdolności wnioskodawcy do wykonywania czynności mających na celu utrzymywanie wagonów towarowych, tak aby były w stanie poruszać się w bezpieczny sposób.

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie jest ważny na obszarze całej Unii Europejskiej przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Certyfikat jest wydawany w formie decyzji administracyjnej przez Prezesa UTK. Warto wiedzieć, że raz przyznany certyfikat może zostać cofnięty lub jego zakres stosowania ograniczony, przed upływem 5 lat, w przypadku gdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie przestał spełniać wymagania. Prezes UTK ma obowiązek raz w roku przeprowadzić kontrolę podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie. Celem kontroli jest weryfikacja spełniania wymagań wynikających z ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Komisji nr 445/2011 w sprawie certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe. Gdyby w razie kontroli okazało się, że podmiot odpowiedzialny za utrzymanie nie spełnia wymagań wynikających z ww. rozporządzenia, to Prezes UTK może wezwać taki podmiot do usunięcia naruszenia prawa, ograniczyć zakres stosowania certyfikatu lub zawiesić certyfikat. Powyższe zależy od stopnia naruszenia przepisów przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie.

Obowiązki Prezesa UTK jako organu certyfikującego

Prezes UTK dokonując weryfikacji podmiotu ubiegającego się o certyfikat ECM musi działać w sposób bezstronny, opublikować wytyczne dot. przeprowadzanych procesów audytu i certyfikacji. Prezesowi UTK nie wolno rozpowszechniać informacji pozyskanych od uczestników rynku, które mają charakter poufny, stanowią np. tajemnice przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Celem systemu certyfikacji jest wykazanie, że podmiot odpowiedzialny za utrzymanie ustanowił swój wewnętrzny system utrzymania i jest w stanie spełnić wymogi wynikające z odpowiednich przepisów Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie może być także sam przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury kolejowej. Wówczas w ramach ich odpowiednio, certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa, powinna zostać zawarta informacja o pełnieniu funkcji ECM.

W kolejnych wpisach na blogu wrócę do tematu utrzymania wagonów towarowych, zwłaszcza w kwestii konstruowania systemu utrzymania, konkretnych obowiązków, jakie muszą być spełnione przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, a które są kontrolowane przez UTK.

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.