0

Udostępnianie infrastruktury usługowej

Dostęp do infrastruktury usługowej

W wpisie dotyczącym zmian w dostępie do bocznic kolejowych wspomniałem, że do ustawy o transporcie kolejowym zostanie wprowadzone nowej pojęcie „infrastruktury usługowej”. Wynika to z wdrożenia dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego. Infrastruktura usługowa powinna być ogólnodostępna i w jej skład wejdą, między innymi, stacje pasażerskie, punkty sprzedaży biletów, stacje rozrządowe oraz urządzenia służące do zestawiania pociągów.

Kto będzie mógł zostać operatorem infrastruktury usługowej?

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym wprowadzi zasadę, że działalność operatora infrastruktury usługowej będzie działalnością regulowaną. Podjęcie tej działalności będzie możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Wobec tego operatorem infrastruktury usługowej będzie mógł zostać przedsiębiorca, który złoży do Prezesa UTK wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej, a Prezes UTK w terminie 7 dni, dokona wpisu przedsiębiorcy. Operator będzie pobierał od przewoźników kolejowych opłatę za korzystanie z udostępnionej infrastruktury usługowej. Niestety dyrektywa 2012/34/UE ani ustawa o transporcie kolejowym, w tym jej projekt, nie precyzują wysokości pobieranych opłat. Wskazane zostało jedynie, że wysokość opłaty za dostęp do infrastruktury usługowej nie może przekraczać kosztów świadczenia usługi podwyższonych o tzw. „rozsądny zysk”. Z drugiej strony zmieniona ustawa o transporcie kolejowym będzie przewidywała furtkę dla ubiegającego się o dostęp do infrastruktury usługowej. Będzie mógł on wnieść skargę do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jeżeli uzna, że opłaty są zbyt wygórowane. Wniesienie skargi do Prezesa UTK spowoduje wszczęcie postępowania, w wyniku którego powinna zostać wydana decyzja określająca wysokość opłaty za dostęp do danego obiektu infrastruktury usługowej.

Procedura uzyskania dostępu do infrastruktury usługowej

O tej procedurze wspominałem już w artykule dotyczącym dostępu do bocznic kolejowych. Przypomnę tylko, że operator infrastruktury usługowej będzie musiał ustosunkować się do wniosku przewoźnika kolejowego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek przewoźnika nie zostanie pozytywnie rozpoznany, spór powinien zostać wyjaśniony przez Prezesa UTK.

Niezależność

W wielu aktach prawnych Unii Europejskiej, w tym dotyczących transportu kolejowego, pojawia się często stwierdzenie dotyczące równego i niedyskryminacyjnego dostępu oraz zagwarantowania uczciwej konkurencji. Dotyczy to także dostępu do infrastruktury, w tym obiektów infrastruktury usługowej.
W jaki sposób powyższe zostanie zagwarantowane? Między innymi przez rozdzielenie funkcji zarządcy infrastruktury albo operatora infrastruktury usługowej od funkcji przewoźnika kolejowego. Chodzi głównie o to, by pozostali przewoźnicy kolejowi, przypomnę, że w Polsce obecnie jest ich blisko setka, mieli zagwarantowany równy dostęp do tego rodzaju obiektów.
Oczywiście, w Polsce, już od wielu lat obowiązuje zasada rozdzielności funkcji zarządcy infrastruktury kolejowej oraz wykonywania przewozów kolejowych. Zgodnie z tą zasadą, zarządca może wykonywać jedynie przewozy kolejowe o charakterze technologicznym i na swoje potrzeby. Także wprowadzenie obiektów infrastruktury usługowej i zarządzanie nimi powinno stanowić jedynie kontynuację przyjętej zasady.

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.