0

Przewoźnik kolejowy powinien być wiarygodny

Wiarygodność finansowa przewoźnika kolejowego

Wiarygodność jest jednym z dobrze widzianych, a czasem konieczny, aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Wiarygodność ułatwia pozyskiwanie nowych klientów oraz umożliwia utrzymanie dotychczasowych relacji. Niekiedy spełnienie wymogu wiarygodności jest potrzebne do rozpoczęcia określonej działalności gospodarczej. Tak też jest w przypadku prowadzenia przewozów kolejowych.

W jednym z poprzednich wpisów na blogu opisałem zasady rządzące przyznawaniem licencji na wykonywanie przewozów kolejowych. Jednym z wymagań potrzebnych do jej uzyskania jest posiadanie wiarygodności finansowej. Oznacza to, że firma zainteresowana uzyskaniem licencji jest w stanie wykazać zdolność spełniania swoich zobowiązań.

Dokumenty potrzebne do uzyskania licencji

Firma zainteresowana uzyskaniem licencji powinna zostać uznana za wiarygodną finansowo, jeżeli przedstawi:

  • sprawozdanie finansowe za ostatni rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
  • zestawienie przepływów pieniężnych w tym roku, w którym ubiega się o uzyskanie licencji;
  • potwierdzenie stanu rachunku bankowego;
  • planowane wydatki związane z wykonywaniem przewozów.

Spełnienie wymagań dotyczących wiarygodności finansowej ma zapewnić dostęp do wykonywania przewozów kolejowych wyłącznie tym podmiotom, które są odpowiednio przygotowane do roli przewoźnika kolejowego. Występując do Prezesa UTK z wnioskiem o udzielenie licencji (licencja jest udzielana w formie decyzji administracyjnej), warto pamiętać, że katalog dokumentów, które zawiera ustawa o transporcie kolejowym, nie jest zamknięty.W toku prowadzonego postępowania Prezes UTK może wzywać do przedstawienia także innych dokumentów, które mogą potwierdzić wiarygodność finansową. Jednocześnie Prezes UTK wzywając do przedłożenia dodatkowych dokumentów powinien wyjaśnić dlaczego dotychczasowe dokumenty nie pozwalają na przyznanie licencji.

Dokumenty dodatkowe

Dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi wiarygodność finansową mogą być określające:

  • przewidywane wydatki na roczne opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej;
  • wydatki na ubezpieczenie działalności przewozowej;
  • plan wydatków związanych z realizacją przewozów, np. zakup, modernizację lub naprawę taboru.

Prowadzone przez Prezesa UTK postępowanie administracyjne regulują określone zasady. Należy pamiętać, że Prezes UTK działa na podstawie przepisów prawa, tzn. od podmiotu ubiegającego się o przyznanie licencji może wymagać tylko tyle, na ile zezwala mu ustawa. Z drugiej jednak strony, Prezes UTK jest zobowiązany podjąć wszelkie czynności, które umożliwią mu prawidłowe załatwienie sprawy. W przypadku wydania przez Prezesa UTK decyzji odmawiającej udzielenia licencji pozostaje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a gdy to nie przyniesienie pozytywnego skutku – skarga do sądu administracyjnego. Oczywiście nie należy z tego wyciągać wniosku, że sąd administracyjny rozstrzygnie na korzyść podmiotu ubiegającego się o licencję przewoźnika. Aby do tego doszło, decyzja wydana przez Prezesa UTK musiałaby być wadliwa. Taką wadą może być np. nieprawidłowa ocena dokumentów (dowodów), które do wniosku dołączyła zainteresowana firma.

RECAST – Dyrektywa 2012/34/UE

Kilka razy wspominałem już o dyrektywie 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego. Wdrożenie tej dyrektywy zmieni procedurę przyznawania licencji. Między innymi konieczne będzie przedstawienie informacji o zabezpieczonym limicie stanu przekroczenia konta oraz zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości podatkowej i zaświadczenie o niezaleganiu albo stwierdzającym stan zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wprowadzone zostaną bardziej restrykcyjne zasady oceny sytuacji finansowej przedsiębiorców, którzy doprowadzili lub doprowadzają do znacznych zaległości publicznoprawnych Podmioty takie będą uznawane za nieposiadające zdolności finansowej do prowadzenia działalności objętej licencją.

Licencja na wykonywanie przewozów kolejowych jest ważna tak długo, jak długo przewoźnik kolejowy spełnia wymagania potrzebne do jej uzyskania. W przypadku, gdy po jej otrzymaniu powstaną np. zaległości podatkowe, Prezes UTK może licencję zawiesić bądź nawet cofnąć. Z kolei zmianie nie ulegnie zasada, że licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, zarówno towarowych jak i pasażerskich, otrzyma każdy podmiot spełniający wymagania.

Jakub Tomczak

Jestem prawnikiem, miłośnikiem kolei, fotografii analogowej oraz hobbystycznym blogerem. Na tym blogu piszę o sprawach ważnych dla kolei w Polsce i Unii Europejskiej.

Jestem ciekaw co sądzisz o tym temacie. Podziel się komentarzem.